Meldpunt Drents Goud

Dreigen in uw omgeving waardevolle landschapselementen zoals houtwallen, singels, esbosjes of poelen te verdwijnen? Meld het via deze kaart.

Waar dreigen landschapselementen te worden gekapt?

Dreigen in uw omgeving (buiten de bebouwde kom) waardevolle landschapselementen zoals houtwallen, singels, esbosjes of poelen te verdwijnen? Meld het via deze kaart.

Elzensingels, houtwallen met een rijke struiklaag, esbosjes en natuurlijke poelen zijn karakteristiek voor het landschap van Drenthe. Zij verfraaien en verrijken het landschap en vormen een belangrijk onderdeel van de Drentse identiteit en geschiedenis. Daarom noemen wij zulke kleine landschapselementen het Drents Goud. Helaas verdwijnen deze iconen van het landschap sluipenderwijs. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Met de samenwerking Drents Goud willen we werken aan behoud en versterking van de kleine landschapselementen. Daarmee zorgen we er gezamenlijk voor dat Drenthe mooi blijft. Kijk voor meer informatie over het behoud van Drents landschapselementen op de website van Drents Goud.

 

Meldpunt Drents Goud

Aangetaste elzensingel Beilervaart

Deze elzensingel in de wegberm wordt mee begraasd, waardoor de singel sterk in kwaliteit is achteruitgegaan.

Alteveer Trekgatenweg

In dit gebied ten zuiden van Hoogeveen zijn de afgelopen jaren verschillende houtsingels gekapt. De foto’s links zijn van 2009 en rechts van 2016.

Bomengroep Diphoorn

Deze bomengroep langs de Emmerstraat is sterk aangetast door vertrapping door vee en vermesting.

Door vee vertrapte houtwal Amen

Het vee loopt door deze houtwal heen, waardoor de hele ondergroei is verdwenen.

Eikenlaanbeplanting gepland voor kap

Monumentale lanen met eiken van een doorsnede van rond de 70 cm worden eenzijdig weggekapt.

Eikenwal bedreigd

Oude eikenwal – rondom perceel grond waar nu nieuwe grote veestallen zijn verrezen en een nieuw huis is (verbouwd) gebouwd – dreigt te verdwijnen. 

Esbosjes Steenbergen (Zuidwolde)

Kap esbosjes en eik, met als doel het vergroten van een akker. 

Houtsingel met Japanse duizendknoop bij Loon

De ondergroei van deze houtsingel bestaat grotendeels uit Japanse duizendknoop, een exoot die hier niet thuishoort.

Houtwal Achterste Erm

Deze houtwal in het agrarisch gebied in de buurt van Achterste Erm is vertrapt en aangevreten door vee.

Houtwal langs Vorrelveen bij Hijken

Alle ondergroei bij deze houtwal langs de weg Vorrelveen is weg geklepeld.

Houtwal verdwijnt stukje bij stukje

De houtwal achter de woning (Nijstad 15) verdwijnt stukje bij stukje, waardoor de megastal in het zicht komt.

Houtwallen in de omgeving van de Slokkert

Natuurmonumenten heeft alle afrasteringen bij de houtwallen in de buurt van Westervelde verwijderd en laat de wallen belopen en dus slechten door hun “kudde” grazende koeien.

Kaalslag in het esdorpenlandschap

Toen het Nationaal Park er kwam, dacht iedereen dat de houtwallen behouden werden voor het nageslacht. Maar nee, ze worden kort bij de grond kaal gehouden. 

Kap houtwallen beekdal Ruiner Aa

In het beekdal van de Ruiner Aa zijn twee houtwallen met een totale lengte van 830 meter in zijn geheel verwijderd. 

Ondergroei houtwallen verwijderd

Bijna alle ondergroei bij de diverse houtwallen in de verschillende Uilenvelden in Emmen is rigoureus door de gemeente verwijderd. 

Uitgedunde elzensingel Diepstroeten

Deze elzensingel in het Drentsche Aa-gebied tussen Assen en de N33 is uitgedund. Ook ontbreekt een struiklaag.

Ven aan de Holle Drift groeit dicht

Het achter / naast onze woning ven groeit steeds verder dicht en verlandt.

Verdwijnen houtwallen en bomen

Door ruilverkaveling en intensievere en monotoner wordende landbouw (veel aardappelen, bloembollen) verdwijnen veel bomen en houtwallen.

Vernieling houtwal

Niet geplande, rigoureuze snoei van een houtwal tussen de Bladderswijk O.Z. en de Oosterwijk W.Z te Oranjedorp.

Verwaarloosde houtwallen

Er zijn enkele houtwallen de laatste tijd verwaarloosd.  De betreffende boeren willen wel meewerken aan onderhoud, als hen dit niet veel tijd en geld gaat kosten.