Meldpunt Drents Goud

Dreigen in uw omgeving waardevolle landschapselementen zoals houtwallen, singels, esbosjes of poelen te verdwijnen? Meld het via deze kaart.

Waar dreigen landschapselementen te worden gekapt?

Dreigen in uw omgeving (buiten de bebouwde kom) waardevolle landschapselementen zoals houtwallen, singels, esbosjes of poelen te verdwijnen? Meld het via deze kaart.

Elzensingels, houtwallen met een rijke struiklaag, esbosjes en natuurlijke poelen zijn karakteristiek voor het landschap van Drenthe. Zij verfraaien en verrijken het landschap en vormen een belangrijk onderdeel van de Drentse identiteit en geschiedenis. Daarom noemen wij zulke kleine landschapselementen het Drents Goud. Helaas verdwijnen deze iconen van het landschap sluipenderwijs. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Met de samenwerking Drents Goud willen we werken aan behoud en versterking van de kleine landschapselementen. Daarmee zorgen we er gezamenlijk voor dat Drenthe mooi blijft. Kijk voor meer informatie over het behoud van Drents landschapselementen op de website van Drents Goud.

 

Meldpunt Drents Goud

Kap houtwallen beekdal Ruiner Aa

In het beekdal van de Ruiner Aa zijn twee houtwallen met een totale lengte van 830 meter in zijn geheel verwijderd. 

Verdwijnen houtwallen en bomen

Door ruilverkaveling en intensievere en monotoner wordende landbouw (veel aardappelen, bloembollen) verdwijnen veel bomen en houtwallen.

Verwaarloosde houtwallen

Er zijn enkele houtwallen de laatste tijd verwaarloosd.  De betreffende boeren willen wel meewerken aan onderhoud, als hen dit niet veel tijd en geld gaat kosten.

Houtwal verdwijnt stukje bij stukje

De houtwal achter de woning (Nijstad 15) verdwijnt stukje bij stukje, waardoor de megastal in het zicht komt.

Ondergroei houtwallen verwijderd

Bijna alle ondergroei bij de diverse houtwallen in de verschillende Uilenvelden in Emmen is rigoureus door de gemeente verwijderd. 

Verwaarloosde houtwallen en oud bosje Roden

In de woonwijk hebben ze bij de aanleg de oude houtwallen als landschapselementen laten staan. De houtwallen worden echter niet bijgehouden en worden vertrapt, spoelen uit of worden opgenomen in tuintjes en beplant met tuinplanten etc.
Het bosje even voorbij de bocht ter hoogte van Markiezenhof 57 wordt gebruikt als fietscrossbaan en om (tuin)afval in te storten. 

Kaalslag in het esdorpenlandschap

Toen het Nationaal Park er kwam, dacht iedereen dat de houtwallen behouden werden voor het nageslacht. Maar nee, ze worden kort bij de grond kaal gehouden. 

Houtwallen in de omgeving van de Slokkert

Natuurmonumenten heeft alle afrasteringen bij de houtwallen in de buurt van Westervelde verwijderd en laat de wallen belopen en dus slechten door hun “kudde” grazende koeien.

Eikenwal bedreigd

Oude eikenwal – rondom perceel grond waar nu nieuwe grote veestallen zijn verrezen en een nieuw huis is (verbouwd) gebouwd – dreigt te verdwijnen. 

Vernieling houtwal

Niet geplande, rigoureuze snoei van een houtwal tussen de Bladderswijk O.Z. en de Oosterwijk W.Z te Oranjedorp.

Houtwal langs Vorrelveen bij Hijken

Alle ondergroei bij deze houtwal langs de weg Vorrelveen is weg geklepeld.

Houtwal Achterste Erm

Deze houtwal in het agrarisch gebied in de buurt van Achterste Erm is vertrapt en aangevreten door vee.

Door vee vertrapte houtwal Amen

Het vee loopt door deze houtwal heen, waardoor de hele ondergroei is verdwenen.