Natuur-, milieu- & energiegroepen

In Drenthe zijn veel groepen actief bezig met het natuur- en milieuthema's. Kiek op de kaart om een goed overzicht te krijgen van deze groepen!

Filter
energiegroepen
energieke verenigingen
gemeente Aa en Hunze
gemeente Assen
gemeente Borger-Odoorn
gemeente Coevorden
gemeente De Wolden
gemeente Emmen
gemeente Hoogeveen
gemeente Meppel
gemeente Midden-Drenthe
gemeente Noordenveld
gemeente Tynaarlo
gemeente Westerveld
milieugroepen
natuur & landschap groepen
natuurgroepen
Natuur-, milieu- en energiegroepen in Drenthe

In Drenthe zijn veel groepen actief bezig met het natuur- en milieuthema’s. Samen komen zij op lokaal niveau op voor het belang van natuur en milieu in hun directe leefomgeving. Dit kan zijn in de vorm van het organiseren van gezamenlijke activiteiten, excursies of lezingen. Daarnaast zijn er ook groepen actief op gebied van duurzame energie (opwekking); zij kopen bijvoorbeeld collectief zonnepanelen in.

Wij doen ons best om de lijst met groepen zo actueel en volledig mogelijk te houden. Mocht u toch een groep missen of onjuiste informatie vinden, laat het ons dan weten via communicatie@nmfdrenthe.nl

Natuur-, milieu- & energiegroepen

Country Smile’s Groene Varkens

biologischdiervriendelijklokaal

Hans & Anita zien eetbaar afval als een waardevolle grondstof. Als voedsel voor vleesvarkens… Hierdoor besparen ze 80% aan varkensvoer; granen, mais erwten. De mest gaat op de moestuin en zo is een kleinschalige manier van kringlooplandbouw een feit geworden. We zien onze varkens niet als producten maar als onderdeel van ons leven, ons voedsel. Dieren die ons respect verdienen. Voor, bij én na de slacht.

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Het doel: Innovaties tot stand brengen, de economie stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.

IVN Drenthe

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven. In Drenthe zijn 13 IVN-afdelingen actief.

Stichting Ooievaarsbuitenstation ‘De Lokkerij’ Reestdal

Stichting Ooievaarstation De Lokkerij in Schiphorst heeft als doelstelling het behouden en – indien nodig – bevorderen van de ooievaarspopulatie in Nederland in het algemeen en in Zuid-West Drenthe en Noord-Overijssel in het bijzonder.

Vleermuizenwerkgroep Drenthe (VleD)

Ongeveer 35 vrijwilligers, voornamelijk werkzaam  bij adviesbureaus, terreinbeheerders en overheidsorganisaties, zijn bezig met monitoring van winterverblijfplaatsen (zoals bunkers en kelders), vleermuiskasten, (kerk)zolders en inventarisatie van foerageergebieden, trekroutes en zomerverblijfplaatsen en het stimuleren en ondernemen van beschermingsmaatregelen. Daar toe worden bekende verblijfplaatsen bezocht, de aanwezige dieren gedetermineerd en aantallen geteld en inventarisatierapporten samengesteld.

Stichting Vlinderwerkgroep Drenthe

Stichting Vlinderwerkgroep Drenthe heeft als doelstelling het organiseren en stimuleren van vlinderonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden, ten dienste van natuurbehoud en milieubeheer, in de provincie Drenthe

RAVON Werkgroep Amfibieën en Reptielen Drenthe (WARD)

De Werkgroep Amfibieën en Reptielen Drenthe  (WARD) houdt zich bezig met in het wild levende reptielen en amfibieën in Drenthe. De WARD geeft excursies, doet inventarisaties en onderzoek,  organiseert lezingen, cursussen en werkdagen, en de WARD geeft adviezen en voorlichting aan terreinbeherende organisaties en particulieren op het gebied van de herpetofauna.

Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe (STUD)

Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe (STUD) zet zich in voor het behouden van de steenuilen in Drenthe. In Drenthe zijn meerdere werkgroepen actief op het gebied van de bescherming van steenuilen. Helaas komen de steenuilen niet meer in geheel Drenthe voor. Voornamelijk komen in het Noordelijke, Zuidelijke en Zuidwestelijke deel van Drenthe nog steenuilen voor.

Onze stichting zet zich in om de werkgroepen te verbinden, faciliteren en als totale inventarisator van de gehele provincie. Dit om een goed beeld te krijgen van de populatie steenuilen in ons werkgebied.

Tevens is de contactpersoon van de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe het aanspreekpunt vanuit STONE (Steenuilenwerkgroep Nederland) en worden er landelijke bijeenkomsten bijgewoond.

Stichting Libellenwerkgroep Drenthe (LWD)

Is opgericht in 2003 en is gelieerd met de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, De Vlinderstichting en EIS Kenniscentrum Insecten. De stichting heeft ondermeer als doelstelling om de libellenfauna van Drenthe in kaart te brengen.

We organiseren jaaravonden en cursussen voor het herkennen van libellen. Elk jaar organiseren we excursies om bepaalde gebieden te inventariseren

Kerkuilenwerkgroep Drenthe

De Stichting is de overkoepelende landelijke organisatie van ongeveer 1000 vrijwilligers, werkzaam in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. De leden van de werkgroepen maken en plaatsen nestkasten, ringen kerkuilen en verzamelen ringgegevens, waardoor we meer inzicht krijgen in de opbouw van de kerkuilenpopulatie en het gedrag van individuele uilen.

Stichting Bolleboos

De Stichting Bollenboos bestaat uit burgers uit de gemeente Westerveld die zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van de lelieteelt in Drenthe.

Stichting Bollenboos wil dat meer mensen zich realiseren dat het telen van leliebollen risico’s kan opleveren voor de gezondheid en een bedreiging vormt voor het milieu en het landschap. Stichting Bollenboos spoort de gemeente Westerveld en de provincie aan om maatregelen te nemen teneinde de groei van de milieubelastende lelieteelt tegen te gaan en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

Stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken

De stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken houdt het stads-, natuur- en landschapsschoon in de stad Meppel en haar wijde omtrek in het oog en verdedigt deze belangen wanneer dat nodig is.

Zo werd het Drentse heideschaap voor uitsterven behoed, werd de theekoepel aan de Reest van de ondergang gered en was de natuurbeschermingswacht actief betrokken bij de plannen voor het Meppeler Bos.

Stichting Millenniumgemeente Hoogeveen

Een Millennium Gemeente draagt samen met haar inwoners bij aan het behalen van de VN Millenniumdoelen: acht internationale afspraken om de armoede in de wereld te halveren. Zij doen dit door initiatieven uit de bevolking te stimuleren en door duurzaam beleid en eerlijke handel. Hoogeveen ontplooit, net als 150 andere gemeenten in Nederland initiatieven op lokaal niveau. Stichting Millenniumgemeente Hoogeveen is opgericht om deze initiatieven handen en voeten te geven.

WNF Regioteam Meppel – Hoogeveen

Het Wereld Natuur Fonds regioteam in de omgeving Meppel-Hoogeveen.

Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.

Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o. is sinds 1957 actief bezig de natuur te beschermen in de regio Staphorst-IJhorst. Door de diversiteit aan biotopen in dit gebied , komen er veel verschillende planten-, vogel- en vlindersoorten voor.
De ruim 800 leden zetten zich in voor het behoud en waar mogelijk verbetering van de natuur in de breedste zin van het woord.

IVN Veenkolonieën / Stadskanaal

Het I.V.N. stelt zich ten doel om door middel van excursies, lezingen en educatie de mensen in contact te brengen met de natuur en bewust te maken van allerlei milieufactoren die hierop van invloed zijn.
Het accent ligt hierbij op N.M.E. (natuur- en milieueducatie) voor de schooljeugd.
Hiervoor staat ons een prachtige natuurtuin en een goed geoutilleerd gebouw met lesaccommodatie ter beschikking, terwijl ook de directe omgeving volop gelegenheid biedt voor natuurbeleving.
Jaarlijks maken meer dan 2000 schoolkinderen uit de wijde omgeving onder leiding van tientallen vrijwilligers en gidsen hiervan gebruik.

Natuur- en Milieugroep Gemeente Coevorden *

De Natuur en Milieugroep gemeente Coevorden probeert door haar activiteiten een milieuvriendelijke(r) levensstijl onder de aandacht te brengen

Het Stroomdal – Natuur en milieuvereniging Zuid-Oost Drenthe *

Het Stroomdal in Zuidoost Drenthe is een natuur- en milieuvereniging in de breedste zin van het woord.

Stichting Geluidhinder Baggelhuizen *

De stichting Geluidhinder Baggelhuizen probeert geluidhinder in de wijk Baggelhuizen en omgeving te beperken. Geluidsbronnen zijn er onder meer vanaf sportcomplex De Smelt (ijsbaan, atletiekbaan), schietbaan Witten, militair oefenterrein ‘De Haar’ en het TT-circuit (inclusief popfestivals).

Milieudefensie Westerveld *

Milieudefensie streeft naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Dat doen we door de ingrijpende gevolgen voor mensen en hun leefomgeving te laten zien van de manier waarop we nu produceren en consumeren. En door bedrijven en overheden -samen met burgers- andere keuzes te laten maken.